18,00 €

ILERCAVÒNIA 2. FULLS D'ARQUEOLOGIA

L'ASSENTAMENT DEL BRONZE FINAL I PRIMERA EDAT DEL FERRO DEL BARRANC DE GÀFOLS (GINESTAR)

 

El segon volum d’Ilercavònia va dedicat al resultat de l’estudi de les excavacions que es van realitzar en el barranc de Gàfols, situat dins del terme de Ginestar, entre els anys 1990 i 1998. Els autors del llibre, Joan Sanmartí, Maria carme Belarte, Joan santacana, David Asensio i Jaume Noguera,  estudien en set capítols i unes conclusions finals, la situació del jaciment, el poblament protohistòric de la zona, l’excavació pròpiament dita, l’arquitectura i els materials trobats, entre molts altres aspectes.

 

 

Sumari
 

Pròleg

1. Introducció. Antecedents i objectius de la investigació

2. Situació del jaciment. El territori

3. El poblament protohistòric de la zona

4. Estructura general del jaciment

5. L'excavació. Dinàmica estratigràfica

6. L'arquitectura

7. Els materials mobles

8. Conclusions

Bibliografia

Annex 1. Estudi arqueozoològic

Annex 2. Estudi de les restes paleoantropològiques

Annex 3. Resultats de les anàlisis de residus en material de mòlta

Annex 4. Informe de l'anàlisi de 8 carbons del Barranc de Gàfols

Annex 5. Les datacions radiocarbòniques